Regulamin oferty 
 sklepu z szablonami stron www 

 1. Sklep internetowy jest własnością Lionstudio.pl i działa na podstawie prawa polskiego.
 2. Celem sklepu jest sprzedaż szablonów stron internetowych oraz innych produktów związanych z tworzeniem stron internetowych.
 3. Wszystkie ceny podawane w sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 4. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową sklepu lub przez e-mail.
 5. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail. Potwierdzenie zamówienia zawiera informacje o cenie i specyfikacji zamówionych produktów oraz sposobie i terminie płatności.
 6. Płatność za zamówienie może nastąpić przelewem na konto bankowe sklepu lub poprzez system płatności online.
 7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony i ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 8. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu. W takim przypadku sklep zwraca klientowi cenę zakupionego produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu produktu.
 9. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 10. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy sprzedaży między sklepem a klientem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sklepu.
 11. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej sklepu i ma zastosowanie do wszystkich zamówień złożonych po jego opublikowaniu.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez uprzedzenia. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie internetowej sklepu.

 13. Wszystkie treści zawarte na stronie internetowej sklepu, w tym opisy produktów, zdjęcia i ceny, są własnością sklepu i chronione prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody właściciela sklepu.

 14. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub braki w działaniu strony internetowej, niezależne od jego woli.

 15. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.